Information om arbetsintegrerad utbildning

Här nedan finns information för studenter, handledare, rektorer, skolhuvudmän och andra som är  intresserade av utbildningen.

Information från MDUs hemsida om utbildningen

Här nedan finner du 
Information om AIU

Utbildningsplan

Hela programmets planerade studiegång finns i den fastställda utbildningsplanen bl.a. målen för programmet (nationella examensmål) och de kurser som ingår vardera läsår.
Kursplaner för kurser som ska ges under nästkommande läsår beslutas i slutet av året innan, dvs de kursplaner som gäller för läsåret 22/23 beslutades i december (2021).

Utbildningsplan

Programschema

Inför varje läsår sammanställs i februari/mars ett s.k. programschema där det framgår mer i detalj hur de enskilda kurserna under det kommande läsåret ges. Sök på programkod GRY02 (GRY01 för verksamhetsintegrerad utbildning) i nedanstående länk.

Programschema

VFU - vad gäller?

 Var ska jag göra VFUn? Varje arbetsgivare bestämmer var du gör din VFU och det kan skilja sig åt    beroende på vilken skolhuvudman man är anställd hos. Det som är viktigt ur MDUs perspektiv är att det finns yrkesskickliga utbildade handledare under VFUn och att studenterna har tillgång till kontinuerlig och kvalitativ handledning under VFU-perioden.
När jag är godkänd på VFUn:
Efter att VFU-kursen är avslutad kommer MDU att delge berörda skolhuvudmän studenternas resultat från kursen. Utifrån detta kommer anställningsförfarandet att genomföras av skolhuvudmännen. Det krävs godkänt resultat på VFU-kursen för att bli erbjuden anställning. Då det finns många omständigheter som har betydelse för detta så finns det inte någon generell lösning. Om detta inträffar hanteras vardera ärende individuellt för att på så sätt kunna finna en bra lösning.
Validering/tillgodoräknande av VFU
För alla studenter finns möjlighet att ansöka om validering av reell kompetens för tillgodoräknande av VFU. I dagsläget finns inte någon ”automatik” i tillgodoräknande för studenter vid det arbetsintegrerade programmet utan det är samma tillvägagångssätt som för övriga studenter vid MDU. En ansökan om att validera reell kompetens får göras och prövas mot kursens lärandemål. Ansökan en termin innan (alltså ht22 för VFU2).
Validering av VFU


Om du har övriga frågor om VFU är du välkommen att kontakta 
Funktionsbrevlåda VFU

Utvärdering av arbetsintegrerad utbildning vid MDU
Ht 2023 erbjuds inte programmet arbetsintegrerad utbildning

För kännedom till studenter på arbetsintegrerad lärarutbildningen:

(Beslutet påverkar inte er som redan studerar på programmet)

 
Ht 2023 erbjuds inteprogrammet AIU
Med anledning av attantalet erbjudna anställningar inom ramen för
arbetsintegreratgrundlärarprogram med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolansårskurs 1‐3 inte uppgår till det planerade rekryteringsmålet för programmeterbjuds inte programmet med start höstterminen 2023. Under hösten har akademinkontaktat skolhuvudmän i Sörmlands och Västmanlands län för att efterhöraintresse för att erbjuda anställningar för studenter vid det arbetsintegreradegrundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolansårskurs 1‐3 med planerad start höstterminen 2023. Få skolhuvudmän har meddelatatt de är intresserade av att erbjuda anställningar inom ramen förutbildningsprogrammet och antalet anställningar som erbjuds blir därmed för fåför att kunna genomföra utbildningen med hög kvalitet.