Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands på lärarprogrammen vid Mälardalens universitet

large

Riktlinjer för två veckors VFU utomlands

Du som läser Förskollärarprogrammet 210 hp, Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 240 hp, eller Ämneslärarprogrammet 300 hp, kan under VFU3, som är 10 veckor lång, genomföra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. 

Du börjar och avslutar den verksamhetsförlagda utbildningen med två veckor på din ordinarie övningsförskola/övningsskola hemma i Sverige. Två av veckorna däremellan kan du välja att förlägga på en förskola/skola utomlands. Den lärare som handleder dig på plats utomlands ska skriva ett sammanfattande omdöme på engelska (eller svenska) utifrån kursplanens lärandemål. Tillsammans med Studentboken utgör dessa dokument ett underlag för examination av VFU-kursen. 

Syftet med VFU utomlands är att du ska få internationella perspektiv på förskole- och skolverksamhet. Du kan antingen välja att genomföra VFU på en utländsk skola eller på en svensk skola utomlands. Väljer du att förlägga del av VFU på en utländsk skola får du en inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. På så sätt har du möjlighet att göra jämförelser och ytterligare reflektera kring det svenska skolsystemet. Väljer du att göra din VFU på någon av de svenska skolorna utomlands så kan du räkna med att din VFU-tid på många sätt kommer likna dina tidigare VFU-perioder, med det undantaget att du befinner dig i ett annat land.

Behörighet

Behörig att få förlägga en del av VFU utomlands är den som uppfyller de särskilda behörighetskraven för VFU3 enligt kursplanen i respektive förskollärar- eller lärarprogram, senast sista ansökningsdag.

elever och laerare i klassrrum

Ansökningsdatum

Du ansöker senast 15 april om du vill genomföra del av VFU utomlands på följande hösttermin. Du ansöker senast 15 oktober om du vill genomföra del av VFU utomlands påföljande vårtermin. 

Ansökningsförfarande

Du börjar med att fylla i blanketten ”Ansökan om två veckors VFU utomlands” och skickar sedan blanketten till internationell koordinator. Blankettföransökan om VFU utomlands hittar du i vänstra spalten under rubriken blanketter. 

picture4

Finansiering

Du som student får på egen hand bekosta resa och uppehälle. MDU informerar den mottagande förskolan/skolan om uppdraget och skickar relevanta styrdokument samt det skriftliga bedömningsunderlaget. MDU ger en viss ekonomisk ersättning tillförskolan/skolan.

Resestipendium

Ett begränsat antal resestipendier betalas ut varje termin. Om antalet sökande överstiger antalet stipendium sker ett urval baserat på antal uppnådda högskolepoäng, inom ramen för aktuellt förskollärar- eller lärarprogram, vid anmälningstidens utgång. Vid lika poängantal tillämpas lottning. 

Blir du beviljad ett resestipendium ska din VFU utomlands dokumenteras i en rapport som lämnas in till koordinator efter du har genomfört VFU utomlands. Utbetalningen betalas ut retroaktivt och efter det att rapporten har lämnats in.

Försäkring

Alla studenter erbjuds en kostnadsfri statlig studentförsäkring under VFU-perioden utomlands. 

Mer information 

För mer information om VFU utomlands kontakta internationell koordinator på UKK.

📧 E-post till Christina Kääriä 

🔗Presentation VFU utomlands

Mälardalens universitet har ett samarbete med Åbo Akademi vilket ger studenter på förskollärarprogrammet möjlighet att genomföra två veckor av VFU3 i Finland/Åbo. Se nedan.

🔗Presentation VFU utomlands förskollärarprogrammet Åbo, Finland.

aabo (2)